• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Реаговање Високог савета судства поводом текста, под насловом „Хиљаде притужби на судије, а само један разрешен“ објављеног у дневном листу „Блиц“ у недељу 28.10.2012. године

30
Окт
2012

Наиме, у самом тексту се не прави јасна дистинкција између притужби и дисциплинских пријава. Поступак по притужбама је уређен Законом о уређењу судова, док је поступак по дисциплинским пријавама уређен Законом о судијама, Правилником о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија, који предвиђа супсидијарну примену Зконика о кривичном поступку. Циљ поступка по притужби је утврђивање неправилности у раду суда и њихово отклањање, без покретања и вођења дисциплинског поступка против судије, док се дисциплински поступак против судије води ради утврђивања дисциплинске одговорности и изрицања дисциплинских санкција због учињених дисциплинских прекршаја који су таксативно наведени у Закону о судијама. Дакле, у питању су два одвојена поступка, иако оба за крајњи циљ имају унапређење рада судова и судија. Такође, основаност притужбе, коју цени председник суда, не мора водити дисциплинској одговорности судије, с обзиром да се приликом оцене основаности води рачуна о објективним околностима које су довеле до неправилности у раду суда. Није непозната пракса у европским земљама да се ова два поступка разликују, с обзиром да је основна интенција поступка по притужби да се отклоне неправилности и унапреди рад суда, а дисциплинског поступка да се судија санкционише у случају извршеног прекршаја.

Високи савет судства