• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ПРАВНИ ОСНОВ ПОСТУПАЊА ПРЕДСЕДНИКА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА БЕЗБЕДНОСНИХ СЛУЖБИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА КОЈИМА СЕ ОГРАНИЧАВАЈУ ПРАВА И СЛОБОДЕ ГРАЂАНА

31
Мар
2011

Надлежност председника Врховног касационог суда да предузме радње којима се ограничавају права и слободе грађана предвиђена је Законом о Безбедносно-информативној агенцији и Законом о Војно-безбедносној агенцији и Војно-обавештајној агенцији, и то у случајевима када постоји основана сумња да се предузетим радњама угрожава Уставом утврђен поредак и национална безбедност Републике, а не и када је реч о радњама које су предмет кривичних поступака. За примену мера према лицима за која постоји основана сумња да су извршила одређена кривична дела, надлежан је истражни судија у кривичном поступку.
 
Законом о Безбедносно-информативној агенцији, у члану 13, прописано је да се на основу одлуке суда може одредити да се према одређеним физичким и правним лицима предузму одређене мере којима се одступа од начела неповредивости тајне писама и других средстава општења, у поступку који је утврђен у члану 14. Закона о БИА, где је у ставу 1. прописано да одступање од начела неповредивости тајности писама и других средстава општења одобрава одлуком председник Врховног касационог суда или судија тог суда који је одређен да по овим предлозима одлучује у случају одсуства председника суда, на предлог директора Агенције. Тог судију одређује председник суда у складу са овлашћењима из Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда. Кад разлози хитности то захтевају, а посебно у случајевима унутрашњег и међународног тероризма, одступање из члана 14. Закона о БИА може својим решењем наложити директор Агенције, уз претходно прибављену писмену сагласност за почетак примене одговарајућих мера председника Врховног касационог суда, односно овлашћеног судије.
 
На исти начин Законом о Војно-безбедносној агенцији и Војно-обавештајној агенцији, у члану 14, прописано је да се посебни поступци и мере тајног прикупљања података из надлежности ВБА из члана 12. и то тачке 7.-9.: - тајно снимање и документовање разговора на отвореном и у затвореном простору уз коришћење техничких средстава; - тајни надзор садржине писама и других средстава комуницирања, укључујући и тајни надзор садржаја телекомуникација и информационих система; - тајни надзор и снимање унутрашњости објеката, затворених простора и предмета, предузимају на основу писаног и образложеног налога Врховног касационог суда. Такође, председник Врховног касационог суда одређује судије овлашћене за издавање налога за прикупљање тих података.