• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Оглас за именовање судија поротника, за мандатни период од пет година.

04
Феб
2020

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу чл 88. и 47. Закона  о судијама (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), а у вези са Одлуком о броју судија поротника у судовима („Службени гласник РС”, број 67/19), оглашава именовање судија поротника, за мандатни период од пет година у:

                                                       I

Ред. Бр.

Назив суда

Број судија поротника

1.

Виши суд у Врању

7

2.

Виши суд у Јагодини

2

3.

Виши суд у Лесковцу

4

4.

Виши суд у Неготину

6

5.

Виши суд у Новом Пазару

8

6.

Виши суд у Панчеву

7

7.

Виши суд у Прокупљу

6

8.

Виши суд у Смедереву

3

9.

Виши суд у Сремској Митровици

3

10.

Виши суд у Ужицу

9

11.

Виши суд у Чачку

4

12.

Виши суд у Шапцу

3

                                                       II

Ред. Бр.

Назив суда

Број судија поротника

1.

Основни суд у Алексинцу

2

2.

Основни суд у Аранђеловцу

1

3.

Основни суд у Брусу

5

.4.

Основни суд у Врбасу

1

.5.

Основни суд у Вршцу

5

6.

Основни суд у Деспотовцу

6

7.

Основни суд у Ивањици

8

8.

Основни суд у Јагодини

5

.9.

Основни суд у Књажевцу

3

10.

Основни суд у Крушевцу

24

11.

Основни суд у Лазаревцу

4

12.

Основни суд у Лозници

16

13.

Основни суд у Неготину

16

14.

Основни суд у Новом Пазару

7

15.

Основни суд у Параћину

5

16.

Основни суд у Петровцу на Млави

1

17.

Основни суд у Пожеги

7

18.

Основни суд у Прибоју

5

19.

Основни суд у Пријепољу

2

20.

Основни суд у Руми

1

21.

Основни суд у Сенти

3

22.

Основни суд у Сремској Митровици

3

23.

Основни суд у Трстенику

3

24.

Основни суд у Ужицу

6

25.

Основни суд у Шапцу

8

                                                          III

Ред. Бр.

Назив суда

Број судија поротника

1.

Привредни суд у Краљеву

1

2.

Привредни суд у Панчеву

2

3.

Привредни суд у Сремској Митровици

2

4.

Привредни суд у Чачку

2

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане  Законом о судијама да поднесу пријаву за именовање судија поротника у судовима опште и посебне надлежности.

Пријава на оглас садржи назив једног или више судова за који кандидат конкурише, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата. Уз пријаву на оглас потребно је доставити  личну и радну биографију, као и следеће доказе: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци) и уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци).  

Кандидати су дужни да попуне изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној  дужности прибави податке о којима се води службена евиденција (која је објављена на интернет страници Високог савета судства)   или ће то кандидат учинити сам.

Кандидати који  су заинтересовани да буду распоређени у Већу за малолетнике апелационих и виших судова, потребно је да поред услова прописаних Законом о судијама, испуњавају и посебне услове прописане чланом 44. став 2. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.

Пријаве на оглас подносе се Савету у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за именовање судија поротника”.

Текст огласа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 9/20 од 04. фебруара 2020. године.

Последњи дан за подношење пријава је 19. фебруар 2020. године.

НАПОМЕНА: Сви кандидати који се пријављују на оглас, могу да пријаву попуне на обрасцу „Пријава на оглас“, која је у прилогу заједно са Изјавом, а које можете подићи и у Писарници Високог савета судства, Ресавска 42, улаз из Бирчанинове, радним даном од 7:30 до 15:30 часова.