• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА

27
Дец
2018

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), члана 5. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, број 94/16), члана 4. став 3. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, број 7/18),  чл. 40, 41, 42. и 43. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17 и 7/18), a у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17,10/18, 14/18, 31/18, 58/18 и 68/18), оглашава избор судија за:

                                                I

 

Назив суда суда

Број судија

1.

Врховни касациони суд

4

2.

Управни суд

4

                                                II                

 

Назив суда суда

Број судија

1.

Виши суд у Београду

8

2.

Виши суд у Краљеву

1

3.

Виши суд у Пироту

1

4.

Виши суд у Суботици

3

5.

Виши суд у Шапцу

3

                                               III

 

Назив суда суда

Број судија

1.

Основни суд у Великом Градишту

1

2.

Основни суд у Зрењанину

1

3.

Основни суд у Ивањици

2

4.

Основни суд у Краљеву

2

5.

Основни суд у Крушевцу

3

6.

Основни суд у Мионици

1

7.

Основни суд у Рашки

1

                                    IV

 

Назив суда суда

Број судија

  •  

Привредни суд у Ужицу

1

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43, члана 44. алинеја 2, 3, 4. и 5. и члана 45. Закона о судијама да поднесу пријаву.

Пријава на оглас садржи назив суда за који кандидат конкурише, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата.

Кандидати из реда судија подносе пријаву на оглас и личну и радну биографију.

Кандидати из реда судијских помоћника, остали кандидати и кандидати који су завршили почетну обуку у Правосудној академији су дужни да попуне изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној  дужности прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

Кандидати из реда судијских помоћника подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

Остали кандидати подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оригинал или оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

Кандидат који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, поред пријаве на оглас, личне и радне биографије и документације из претходног става огласа, доставља и оверену копију уверења о завршеној почетној обуци.

Кандидат који је лице са посебним потребама уз пријаву за оглас доставља и захтев за коришћење додатних помагала и веродостојну медицинску документацију у копији.

Кандидат који конкурише за неке од судова опште надлежности, а дужан је да полаже испит, обавезан је да у пријави наведе да ли ће писани задатак радити из грађанске или кривичне материје.

О времену и месту одржавања испита Комисија Високог савета судства обавештава кандидате најмање десет дана пре дана одржавања испита, објављивањем на интернет страници Савета, чиме се сматра да су кандидати уредно обавештени.

О времену и месту одржавања разговора Комисија Високог савета судства обавештава кандидате најмање осам дана пре дана одржавања разговора, објављивањем на интернет страници Савета, чиме се сматра да су кандидати уредно обавештени.

Пријаве на оглас подносе се Савету у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор судија у судовима опште и посебне надлежности”.

Текст огласа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 103/18 од 26. децембра 2018. године.

Последњи дан за подношење пријава је 10. јануар 2019. године.

 

НАПОМЕНА: Сви кандидати који се пријављују на оглас, могу да пријаву попуне на обрасцу „Пријава на оглас“, која је у прилогу заједно са изјавом.