• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - СЛ. ГЛАСНИК РС БРОЈ 14/2018

23
Феб
2018

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), члана 5. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, број 94/16), члана 4. став 3. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, број 6/18),  чл. 40, 41, 42. и 43. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17 и 7/18), a у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17,10/18 и 14/18), оглашава избор судија за:

                                                I

Назив суда суда                                  Број судија

1. Управни суд                                                10
2. Прекршајни апелациони суд                    7

 

                                                II
                     
1. Апелациони суд у Београду                      4
2. Апелациони суд у Крагујевцу                    3
3. Апелациони суд у Нишу                             3
4. Апелациони суд у Новом Саду                  1

 

                                               III

1. Виши суд у Београду                                16
3. Виши суд у Врању                                       2
4. Виши суд у Зајечару                                   1
5. Виши суд у Зрењанину                              1
8. Виши суд у Крагујевцу                               2
9. Виши суд у Краљеву                                  7
13. Виши суд у Нишу                                      7
14. Виши суд у Новом Пазару                      2
15. Виши суд у Новом Саду                           7
16. Виши суд у Пожаревцу                            2
17. Виши суд у Прокупљу                              1
18. Виши суд у Смедереву                            1
19. Виши суд у Сомбору                                1
20. Виши суд у Сремској Митровици         1
21. Виши суд у Суботици                               1
22. Виши суд у Чачку                                      2
23. Виши суд у Шапцу                                    1

                         

                                    IV

 1.  Први основни суд у Београду                  22
 2.  Други основни суд у Београду                   6
 3.  Трећи основни суд у Београду                  7
 4.  Основни суд у Алексинцу                           1
 5.  Основни суд у Аранђеловцу                      3
 6.  Основни суд у Бачкој Паланци                  1
 7.  Основни суд у Бору                                      1
 8.  Основни суд у Брусу                                     1
 9.  Основни суд у Бујановцу                              1
 10. Основни суд у Ваљеву                                 1
 11. Основни суд у Великој Плани                     1
 12. Основни суд у Врању                                   2
 13. Основни суд у Врбасу                                  2
 14. Основни суд у Вршцу                                   1
 15. Основни суд у Деспотовцу                          3
 16. Основни суд у Димитровграду                   1
 17. Основни суд у Зајечару                                1
 18. Основни суд у Зрењанину                           2
 19. Основни суд у Јагодини                               1
 20. Основни суд у Кикинди                                1
 21. Основни суд у Књажевцу                            2
 22. Основни суд у Крагујевцу                         10
 23. Основни суд у Краљеву                              1
 24. Основни суд у Крушевцу                            8
 25. Основни суд у Лазаревцу                           2
 26. Основни суд у Лебану                                 1
 27. Основни суд у Лесковцу                             4
 28. Основни суд у Лозници                              3
 29. Основни суд у Младеновцу                       1
 30. Основни суд у Нишу                                 12
 31. Основни суд у Новом Пазару                    4
 32. Основни суд у Новом Саду                      10
 33. Основни суд у Обреновцу                          1
 34. Основни суд у Панчеву                               3
 35. Основни суд у Пироту                                 2
 36. Основни суд у Пожаревцу                          1
 37. Основни суд у Пожеги                                 1
 38. Основни суд у Прокупљу                            4
 39. Основни суд у Руми                                     1
 40. Основни суд у Сенти                                    1
 41. Основни суд у Сјеници                                1
 42. Основни суд у Смедереву                         4
 43. Основни суд у Сомбору                              1
 44. Основни суд у Старој Пазови                     1
 45. Основни суд у Суботици                             1
 46. Основни суд у Сурдулици                           2
 47. Основни суд у Убу                                        1
 48. Основни суд у Ужицу                                   2
 49. Основни суд у Чачку                                   1

                                
                                                V
                             
1. Привредни суд у Београду                         8
2. Привредни суд Ваљево                              1
3. Привредни суд Зрењанин                          1
4. Привредни суд Крагујевац                         2
5. Привредни суд Краљево                            1
6. Привредни суд Лесковац                           4
7. Привредни суд Ниш                                   1
8. Привредни суд Нови Сад                          1
9. Привредни суд Пожаревац                       2
10. Привредни суд Сомбор                           1

                                 VI

1. Прекршајни суд у Аранђеловцу                1
2. Прекршајни суд у Београду                     14
3. Прекршајни суд у Ваљеву                         2
4. Прекршајни суд у Врању                           3
5.. Прекршајни суд у Вршцу                          1
6. Прекршајни суд у Горњем Милановцу   1
7 Прекршајни суд у Зрењанину                    1
8. Прекршајни суд у Јагодини                       2
9. Прекршајни суд у Крагујевцу                    1
10. Прекршајни суд у Краљеву                     2
11. Прекршајни суд у Крушевцу                   2
12. Прекршајни суд у Лазаревцу                  2
13. Прекршајни суд у Лесковцу                    2
14. Прекршајни суд у Нишу                          4
15. Прекршајни суд у Новом Пазару           1
16. Прекршајни суд у Новом Саду               2
17. Прекршајни суд у Обреновцу                 1
18. Прекршајни суд у Пожаревцу                 1
19. Прекршајни суд у Пожеги                        2
20. Прекршајни суд у Пријепољу                  2
21. Прекршајни суд у Прокупљу                    1
22. Прекршајни суд у Руми                            2
23. Прекршајни суд у Сенти                          2
24. Прекршајни суд у Смедереву                 1
25. Прекршајни суд у Сомбору                     1
26. Прекршајни суд у Суботици                    1
27. Прекршајни суд у Ужицу                         1
28. Прекршајни суд у Чачку                          1

 

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43, члана 44. алинеја 1, 2, 3, 4. и члана 45. Закона о судијама да поднесу пријаву.

Пријава на оглас садржи назив суда за који кандидат конкурише, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата.

Кандидати из реда судија подносе пријаву на оглас и личну и радну биографију.

Кандидати из реда судијских помоћника, остали кандидати и кандидати који су завршили почетну обуку у Правосудној академији су дужни да попуне изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној  дужности прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

Кандидати из реда судијских помоћника подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

Остали кандидати подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оригинал или оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

Кандидат који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, поред пријаве на оглас, личне и радне биографије и документације из претходног става огласа, доставља и оверену копију уверења о завршеној почетној обуци.

Кандидат који је лице са посебним потребама  уз пријаву за оглас доставља и захтев за коришћење додатних помагала и веродостојну медицинску документацију, у копији.

Кандидат који конкурише за неке од судова опште надлежности, а дужан је да полаже испит, обавезан је да у пријави наведе да ли ће писани задатак радити из грађанске или кривичне материје.

О времену и месту одржавања испита Комисија Високог савета судства обавештава кандидате најмање десет дана пре дана одржавања испита, објављивањем на интернет страници Савета, чиме се сматра да су кандидати уредно обавештени.

О времену и месту одржавања разговора Комисија Високог савета судства обавештава кандидате најмање осам дана пре дана одржавања разговора, објављивањем на интернет страници Савета, чиме се сматра да су кандидати уредно обавештени.

Пријаве на оглас подносе се Савету у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор судија у судовима опште и посебне надлежности”.