• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 31/21 од 31. марта 2021. године

01
Апр
2021

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), члана 5. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, број 94/16), члана 4. став 3. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, број 7/18),  чл. 40, 41, 42. и 43. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), a у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17,10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 6/21 и 10/21), оглашава избор судија за:

 

                                                I

 

 

Назив суда

Број судија

-

Привредни суд у Крагујевцу

1

 

                                                

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43, члана 44. алинеја 3. и члана 45. Закона о судијама да поднесу пријаву.

Пријава на оглас садржи назив суда за који кандидат конкурише, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата.

Кандидати из реда судија подносе пријаву на оглас и личну и радну биографију.

Кандидати из реда судијских помоћника, остали кандидати и кандидати који су завршили почетну обуку у Правосудној академији су дужни да попуне изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној  дужности прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

Кандидати из реда судијских помоћника подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

Остали кандидати подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оригинал или оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

           Кандидат који је лице са посебним потребама уз пријаву за оглас доставља и захтев за коришћење додатних помагала и веродостојну медицинску документацију у копији.

О времену и месту одржавања испита Комисија Високог савета судства обавештава кандидате најмање десет дана пре дана одржавања испита, објављивањем на интернет страници Савета, чиме се сматра да су кандидати уредно обавештени.

О времену и месту одржавања разговора Комисија Високог савета судства обавештава кандидате најмање осам дана пре дана одржавања разговора, објављивањем на интернет страници Савета, чиме се сматра да су кандидати уредно обавештени.

Пријаве на оглас подносе се Савету у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор судија за Привредни суд у Крагујевцу”.

Tекст огласа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број број 31/21 од 31. марта 2021. године.

Последњи дан за подношење пријава је 15. април 2021. године.