• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Оглас за избор судија Врховног касационог суда

23
Нов
2017

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), члана 5. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, број 94/16), члана 5. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, број 94/16),  чл. 40. и 42. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16 и 24/17), a у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17 и 54/17), оглашава избор судија за:

 

                            

                    Назив суда                                   Број судија

 

                     -   Врховни касациони суд                              2

                                        

 

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43, члана 44. алинеја 5. и члана 45. Закона о судијама да поднесу пријаву.

Пријава на оглас садржи назив суда за који кандидат конкурише, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата.

Кандидати из реда судија подносе пријаву на оглас и личну и радну биографију.

Кандидати из реда судијских помоћника, остали кандидати и кандидати који су завршили почетну обуку у Правосудној академији су дужни да попуне изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној  дужности прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

Кандидати из реда судијских помоћника подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

Остали кандидати подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оригинал или оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

Кандидат који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, поред пријаве на оглас, личне и радне биографије и документације из става 5. овог члана доставља и оверену копију уверења о завршеној почетној обуци.

Кандидат који је лице са посебним потребама  уз пријаву за оглас доставља и захтев за коришћење додатних помагала и веродостојну медицинску документацију, у копији.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор судија Врховног касационог суда”.

Оглас је објављен у "Службеном гласнику РС", број 104/2017 од 22. новембра 2017. године и у дневном листу "Политика" од 21. новембра 2017. године