• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Оглас за избор председника суда - "Сл. Гласник РС" бр. 39/18 од 25. маја 2018. Године

25
Мај
2018

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47, а у вези са чланом 80. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 10.  Правилника о критеријумима и мерилима за оцену  стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, брoj 94/16), оглашава избор председника за

  1. Привредни суд у Лесковцу
  2. Основни суд у Јагодини
  3. Основни суд у Новом Саду                                              

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане чланом 69.  Закона о судијама да поднесу пријаву.

Уз пријаву на оглас потребно је да кандидат достави личну и радну биографију. Кандидат за председника суда доставља и писани програм рада у коме износи своје виђење проблема о функционисању суда, начин решавања проблема и идеје за унапређење рада суда.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор председника судова”.

Оглас је објављен у "Службеном гласнику РС" број 39/18 од 25. маја 2018. године.