• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПРИМЕНЕ НОВИХ ЗАКОНА:

23
Мај
2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПРИМЕНЕ НОВИХ ЗАКОНА:

 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА, ЗАКОНА О СУДИЈАМА И ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ СУДОВА

 

У складу са прелазним и завршним одредбама нових правосудних закона, Закон о Високом савету судства, Закон о судијама и Закон о уређењу судова, ступили су на снагу даном њиховог објављивања у „Службеном гласнику РС“, бр. 10/23, док је њихова примена отпочела даном конституисања Високог савета судства, односно дана 10. маја 2023. године.

Одредбом члана 62. Закона о Високом савету судства прописано је да се даном конституисања Савета сматра дан када је одлука о избору свих чланова Савета које бира Народна скупштина објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“. Наведена одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 38/23 од 10. маја 2023. године.

Даном конституисања Високог савета судства престао је да важи  Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), како је прописано чланом 69. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС“, бр. 10/23).

Такође, чланом 113. став 1.  Закона о судијама (,,Службени гласник РС“, број 10/23) прописано је да  даном конституисања Високог савета судства престаје да важи Закон о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09 – УС, 104/09, 101/10, 8/12 – УС, 121/12, 124/12 – УС, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 40/15, 63/15 – УС, 106/15, 63/16 – УС, 47/17 и 76/21). Ставом 2. је предвиђено да престају да важе и одредбе члана 10. став 3 и члана 383. став 7. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13 ‒ УС, 74/13 ‒ УС, 55/14, 87/18 и 18/20), члана 16. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 106/16 ‒ аутентично тумачење, 113/17 ‒ аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 ‒ аутентично тумачење) и члана 6. Закона о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС”, број 94/16). При чему, даном конституисања Високог савета судства поступци започети у складу са одредбама закона из става 2. овог члана се обустављају.

Напослетку, даном конституисања Високог савета судства престао је да важи Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 – др. закон, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – УС, 87/18 и 88/18 – УС).