• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПКУ РЕДОВНОГ ВРЕДНОВАЊА РАДА СУДИЈА И ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА

26
Окт
2018

Високи савет судства обавештава све судије у Републици Србији да је отпочео поступак редовног вредновања рада судија на сталној судијској функцији и председника судова.

            Вредновање се спроводи на основу чланова 32, 33, 34, 35. Закона о судијама применом Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија  и председника судова („Службени гласник РС“ бр. 81/14,142/14,41/15 и 7/16) за период од 01.07.2015. године до 30.06.2018. године.

            Вредновање ће спроводити Комисије Високог савета судства за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника судова, чији списак објављујемо у прилогу.

            У овој години биће вреднован рад судија на сталној судијској функцији, који се на тој функцији налазе дуже од три године.  Из поступка вредновања биће изузети:

  • судије које су у току 2018. године напредовале на вишу функцију;
  • судије за које је током 2018. године утврђена оцена у поступку ванредног вредновања;
  • које до 31.12.2019. године навршавају радни век;
  • председници судова који су навршили радни век и остали да раде до истека функције председника суда, којима функција истиче до 31.12.2019. године;
  • судије које због обављања неке друге дужности привремено не врше судијску функцију
  • изборни чланови Високог савета судства из реда судија.

Списак чланова надлежних комисија налази се на сајту Високог савета судства у рубрици „вредновање“. Надлежност комисија одређује се према рангу, врсти и седишту суда за који је судија изабран односно у који је премештен. Ове комисије су надлежне и за судије које су привремено упућене у неки други суд.

Судске управе основних, прекршајних и виших судова дужне су да надлежним комисијама доставе спискове судија који подлежу обавези вредновања. За судије апелационих судова, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Управног суда и првостепених привредних судова, Високи савет судства је већ доставио спискове за вредновање, с тим што ће из истих бити изузете судије за које постоје разлози који су већ наведени.        

Судске управе су дужне да по налогу надлежне комисије припреме материјал за вредновање, сходно члану 33. и 34. Правилника, омогуће судији чији се рад вреднује да изврши увид у исти и евентуално стави примедбе, те након ажурирања материјала исти доставе надлежним комисијама.

Комисије ће приликом спровођења поступка вредновања обавити разговор са судијама чији се рад вреднује и извршити вредновање по сваком од прописаних критеријума за цео период вредновања, а потом утврдити јединствену оцену рада за цео период вредновања.

Судије чији је рад ванредно вреднован у овом периоду треба да доставе примерак одлуке, којом им је била утврђена коначна оцена рада, судским управама својих судова или надлежној комисији.

За све информације можете се обратити преко е-mail адреса:

- Маји Марисављевић, maja.marisavljevic@vss.sud.rs, телефон: 011/3027-409;

- Ани Чаловској, ana.calovska@vss.sud.rs, телефон: 011/3027-411

                                                                                                                                                   Комисија за вредновање рада

                                                                                                                                                        Високог савета судства