• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Високи савет судства је анализирао рад виших и прекршајних судова у предметима због насилног и недоличног понашања на спортским приредбама

31
Јан
2014

Високи савет судства је анализирао рад виших и прекршајних судова на подручју Републике Србије у предметима због насилног и недоличног понашања на спортским приредбама и мере за њихово спречавање.
 
Поступање виших судова Високи савет судства оцењује као ефикасно имајући у виду проценат решених предмета, а у делу казнене политике адекватне што се оцењује и кроз одлуке апелационих судова.
 
Забрињавајућа је чињеница да је пред прекршајним судовима застарео висок број предмета, као и даље нерешен велики број предмета пред тим судовима.
 
На основу прикупљених података утврђено је да је у свим судовима у периоду 01.01.2010. године до 19.12.2013. године, укупно било у раду 1922 предмета од којих је решено 1527 предмета, односно 79,45%.
 
На подручју Прекршајног апелационог суда било је у раду 903 предмета а решено је 605 предмета или 67%, док је на подручју остала четири апелациона суда решено 90,09% предмета.
 
Укупно је изречено 1136 осуђујућих пресуда, у којима је изречено 166 затворских казни, у распону до 3 године затвора. Условне осуде и обавезе плаћање новчане казне изречене су у 639 предмета, изречено је и 371 новчаних казни. Уз изречене казне окривљенима је изрицана и мера забране присуствовања спортским приредбама у 188 предмета. Истовремено изречено је 257 ослобађајућих пресуда, док је у 42 предмета оптужба одбијена.
 
Утврђено је да је пред прекршајним судовима застарело гоњење у 127 предмета или 20,99%, док пред вишим судовима исто није запажено. У исто време пред апелационим судовима поступано је у 640 предмета, од којих је решено 614 ожалбених предмета или 95,94%.