• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОЕБС

Од њеног оснивања 2001. године, један од приориотета Мисије ОЕБС-а у Србији била је и реформа правосудног система. Главна усредсређеност Мисије ОЕБС-а је била на развијању законодавства у складу са међународним стандардима и најбољом праксом, јачање правосудних институција и независности судија.
Пре оснивања Високог савета судства (ВСС), Мисија ОЕБС-а је пружала помоћ Влади Србије у припреми законског оквира за стварање и функционисање Савета. Мисија ОЕБС-а пружа подршку ВСС-у од његовог оснивања 2010. године.
Мисија ОЕБС-а у Србији се у својој сарадњи са Високим саветом судства фокусира на две области: јачање независности правосуђа и успостављање ефикасног система одговорности за судије. То у пракси значи пружање подршке изградњи капацитета дисциплинских органа и помоћи за успостављање транспарентног и објективног система за вредновање рада судија.

Подршка изградњи капацитета дисциплинских органа: Дисциплински тужилац и Дисциплинска комисија

Високи савет судства је 2010. године, уз подршку Мисије ОЕБС-а, усвојио правилник који регулише дисциплински поступак. Након именовања дисциплинских органа, Мисија ОЕБС-а је за дисциплинског тужиоца и чланове Дисциплинске комисије организовала обуку, студијске посете и састанке са дисциплинским органима у земљама Југоисточне Европе. Мисија ОЕБС-а је такође подржала дисциплинског тужиоца у промотивним активностима са циљем да се подигне свест грађана и судија о улози дисциплинског тужиоца као и о природи и врсти дисциплинских прекршаја. У складу са тим, Мисија ОЕБС-а је одштампала и дистрибуирала промотивне брошуре свим прекшрајним, основним и вишим судовима у Србији.

Подршка развоју система за вредновање рада судија

Мисија ОЕБС-а је 2012. и 2013. године пружила помоћ ВСС-у у писању правнилника за вредновање рада судија и председника судова. Мисија ОЕБС-а је потпомогла рад радних група које су имале задатак да напишу правилник, дала је стручне коментаре на нацрт правилника и организовала је стручне расправе широм Србије.
Мисија ОЕБС-а веома је посвећена наставку сарадње са Високим саветом судства, нарочито у промовисању међународних стандарда у вези са независношћу судија, њиховим именовањем и напредовањем.