• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Образац за подношење притужбе Високом савету судства

Одредбом члана 10 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 10/23), уређено је право странке и других учесник у судском поступку да имају право притужбе на рад суда кад сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход.                                 

 Одредбом члана 56 став 1) Закона о уређењу судова, прописано је да је  председник суда дужан да размотри притужбу, да је достави на изјашњење судији на кога се односи и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, судију на кога се притужба односи, као и председника непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе, став 2) да председник суда може да одбаци притужбу, у потпуности или у одређеном делу, ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу, став 3) сматра се да подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је претходно одлучено, став 4) ако је притужба неразумљива, председник суда ће наложити подносиоцу да је уреди у року од осам дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, одбациће притужбу,  став 5) ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, непосредно вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештава се и орган преко којег је притужба поднета.

Ако се притужба на рад суда подноси преко Високог савета судства, потребно је да се у приложеном обрасцу наведу сви подаци, да се подносилац притужбе потпише и наведе тачну адресу.

Уколико се притужба доставља путем мејл адресе sekretarijat@vss.sud.rs потребан је електронски потпис подносиоца притужбе у смислу Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“ бр. 94/17),  или да се достави у другом погодном облику (попуњена и потписана притужба).

Притужба се према напред наведеном упутству доставља на адресу Високог савета судства, ул. Ресавска бр. 42, Београд, или путем мејл адресе адресе sekretarijat@vss.sud.rs