• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

“4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви”

“4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви”

“4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви”  је невладино удружење, део сектора цивилног друштва у Србији и свету, основано са циљем да подржи реформу правосуђа и јавне управе. Чланови удружења имају дугогодишње искуство у пројектима из области владавине права, ефикасности судова и унапређењу доступности правде.

Захваљујући донацији Америчке агенције за међународни развој (USAID), “4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви”  ће у наредне две године пoдржaти дaљe унaпрeђeњe кaпaцитeтa Висoкoг сaвeтa судствa кроз „Пројекат за јачање капацитета Високог савета судства“. Имплементација пројекта је започета 1. октобра 2015. године и трајаће све до октобра 2017. године.

Сврха овог двогодишњег пројекта је да пружи подршку институцијама у Србији, пре свега Високом савету судства Републике Србије, у циљу јачања својих институционалних капацитета, побољшању независности и ефикасност правосуђа, као кључне стубове Националне стратегије за реформу правосуђа у Србији, за период 2013-2018. године. Повећана ефикасност судова, као општи циљ донације, треба да садржи неколико резултата: јефтинији судски поступак, уштеде у административном делу судских поступака, смањење броја старих предмета, брже доношење пресуда у предметима, повећано задовољство корисника судова, бољу интерну комуникацију. 

Сарадњом са Високим саветом судства пројекат за циљ има да:

  • Унапреди финансијску независност судства повећањем капацитета 
    Административне канцеларије Високог савета судства у програмском буџетирању, предвиђању и управљању
    . Планиране су обуке запослених у Сектору за материјално финансијске послове ВСС-а, као и обуке запослених у судовима како би се методологије „Програмског буџета“ и „Заступања буџета“ правилно имплементирале у процесе планирања и извршења буџета, прикупљање и анализа финансијских података и израда извештаја о побољшаним буџетским могућностима за сваку буџетску годину.
  • Унапреди управљање запосленима у правосуђу (укључујући и могућност правне одговорности и евалуацију) изградњом капацитета Високог савета судства за управљање људским ресурсима и инфраструктуром. Планиране су обуке запослених у Административној канцеларији ВСС-а за правилно коришћење података из постојеће апликације за вођење личних листова судија, уз креирање додатних модула:  за вођење личних листова судија поротника, судијских помоћника и административног особља у судовима, обуке запослених на новим апликацијама, студијска посета независним правосудним институцијама Босне и Херцеговине.
  • Повећа ефикасност судова и модернизацију кроз унапређење судских статистике, анализом законодавних могућности и другим иновацијама.  Планиран је развој нове методологије за прикупљање статистичких података судова, успостављање централне статистике и јачање капацитета у анализи статистичких података.
  • Повећа транспарентност и доступност ВСС и судова путем информационих и комуникационих иницијатива. Стручњак за комуникацију и односе са јавношћу ће као део пројектних активности бити запослен у Високом савету судства и свакодневним активностима радити на повећању отвореност, транспарентност и поверењу јавности у рад ВСС-а. Пројекат ће подржати презентацију судске статистике и распореда суђења „on-line“, за све судске кориснике у Србији и шире. Планирано је и креирање Комуникационе стратегије Високог савета судства за период од 2016. године.