• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Пројекат ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства

„Пројекат ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства, финансиран од стране Европске уније и имплементиран од стране ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)”

ЦИЉ ПРОЈЕКТА - Пројекат има за циљ да допринесе напретку система правосуђа у Србији и владавине права у складу са захтевима за придруживање ЕУ. 

ПРИОРИТЕТИ

  • Оснаживање независности, одговорности и транспарентности правосуђа у Републици Србији
  • Јачање капацитета Савета (и његових радних тела) у кључним областима Уставом и законом утврђених надлежности
  • Јачање капацитета Административне канцеларије Савета (Канцеларија) за пружање ефективне и ефикасне стручне, административно-техничке и друге подршке Савету
  • Подршка реализацији циљева и задатака Савета дефинисаних у стратешким документима за реформу правосуђа и Поглављу 23 преговарачког процеса са ЕУ

СВРХА ПРОЈЕКТА - Јачање капацитета у кључним надлежностима ВСС укључујући:

а) унапређење управљачких вештина особља савета,

б) развијање механизама за развој каријере судија,

ц) побољшање финансијског управљања / планирања буџета,

д) побољшање ефикасности дисциплинског поступка

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Унапређена организациона структура и радни процеси Савета, његових радних тела и Канцеларије 
  • Унапређени пословни процеси и капацитети запослених у Канцеларији у вези са финансијским управљањем, буџетским планирањем, извештавањем и надзором над буџетским средствима
  • Ефективно спроведени механизми за каријерни развој у правосуђу
  • Унапређене процедуре и капацитети Савета за ефективно управљање дисциплинским поступком