• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Жалбена комисија судова

Жалбена комисија судова

О жалбама државних службеника у Административној канцеларији, на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима и о жалбама учесника конкурса, одлучује жалбена комисија коју образује Савет, из реда запослених државних службеника у Административној канцеларији, односно запослених државних службеника у другим државним органима. Жалбена комисија Високог савета судства је образована одлуком Савета на седници која је одржана 27. јануара 2011. године.

Категорије докумената: