• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

TVINING PROJEKAT EU

“Jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca”

Kao što je navedeno u Nacionaloj strategiji za reformu pravosuđa (2013-2018), jedan od ključnih preduslova za uspešno funkcionisanje pravosuđa je kontinuirano unapređivanje kapaciteta VSS-a i DVT-a -  kao organa koji garantuju nezavisnost i samostalnost sudova i sudija, kao i samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca – kako bi se omogućio efikasan transfer njihovih nadležnosti, koje su im poverene Ustavom i zakonima na snazi.

U skladu sa realnim potrebama da se nastavi jačanje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta VSS-a i DVT-a, a u skladu sa strateškim smernicama datim u novousvojenoj Nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa (2013-2018), ovaj tvining projekat finansiran od strane EU je osmišljen da ojača ukupne kapacitete Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca Republike Srbije, kako bi se isplanirale i sprovele neophodne reforme, u procesu usaglašavanja srpskihpropisa sa pravnim tekovinama EU.

Institucije- korisnici:

  • Visoki savet sudstva Republike Srbije
  • Državno veće tužilaca Republike Srbije
  • Ministarstvo pravde Republike Srbije

Partneri iz EU:

Vodeće institucije iz partnerskih država članica:

  • Glavno tužilaštvo Španije
  • Visoki savet sudstva Španije

Ostale institucije iz partnerskih država članica:

  • Ministrastvo pravde, transparentnosti i ljudskih prava Grčke

Administrativnoi finansijsko upravljanje:

  • Međunarodni i ibero-američki fond za upravu i javne politike (FIIAPP)
  • Evropski centar za javno pravo (EPLC)

Naručilac:

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo finansijaRepublike Srbije

Finansira: Evropska unija

Vrednost projekta: 2,000,000 EUR

Oblast: Reforma pravosuđa

Period implementacije: Septembar 2015 - Septembar 2017

Glavni ciljevi

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese napretku u oblasti organizacione strukture i poslovnih procedura VSS-a i DVT-a, koje su značajne za izvršavanje dužnosti ovih organa, kao i jačanju njihovih kapaciteta radi boljeg izvršavanja specifičnih administrativnih zadataka, kao što su strateško i budžetsko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje projektima i interna revizija. Projekat će takođe biti usmeren na jačanje kapaciteta ovih organa u poslovima vrednovanja i napredovanja sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, na jačanje njihovih kapaciteta za sprovođenje disciplinskih postupaka, na aktivnosti u vezi sa Etičkim kodeksom, kao i na unapređivanje odnosa sa civilnim društvom.

Rezultati projekta

Rezultat 1 –Unaprediti internu organizaciju Administrativnih kancelarija VSS-a i DVT-a

Komponenta A –Unaprediti internu organizaciju Administrativnih kancelarija VSS-a i DVT-a

Komponenta B –Analiza potreba profesionalnih edukacija

Komponenta C –Unaprediti administrativnu kontrolu nad sudovima i javnim tužilaštvima

Komponenta D –Uspostavljanje proaktivnog odnosa sa interesnim grupama i civilnim društvom

Rezultat 2 –Unaprediti proces vrednovanja i unapređivanja sudija i javnih tužilaca

Komponenta A –Unaprediti proces i procedure regrutacije, vrednovanja i unapređivanja sudija i javnih tužilaca

Komponenta B –Ažurirati evidencije Centralnog sistema za upravljanje ljudskim resursima

Rezultat 3 –Unaprediti mehanizme za disciplinsku odgovornost sudija i javnih tužilaca

Komponenta A –Unapređivanje mera disciplinske odgovornosti za sudije i javne tužioce

Komponenta B –Poseban fokus na Etički kodeks i aktuelne zakonske okvire

Komponenta C – Unapređivanje informatičke baze podataka

Implementacija

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, stručnjaci iz španskog Glavnog tužilaštva i Visokog saveta sudstva i grčko Ministarstvo pravde, zajedno sa kolegama iz Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca Republike Srbije će organizovati niz sastanaka, radionica, edukacija, konferencija i studijskih poseta.

Aktivnosti projekta će omogućiti transfer dobrih praksi iz Evropske unije, dragocenog iskustva i stručnog znanja između sudskih i institucija tužilaštava država EU i institucija korisnica iz Republike Srbije.