• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Smernice za standardizaciju dostavnica u sudskim postupcima

03
Dec
2019

Na osnovu glana 70. stav 3. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS" br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - dr. zakon, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 - dr. zakon, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 - odluka US, 87/18 i 88/18 - odluka US), Visoki savet sudstva na sednici održanoj dana 26. novembra 2019. godine doneo je Smernice za standardizaciju dostavnica u sudskim postupcima.