• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje Visokog saveta sudstva

15
Nov
2017

Na sednici održanoj dana 15.11.2017. godine Visoki savet sudstva je razmatrao Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019 godinu i 2020. godinu.

U vezi sa istim Visoki savet sudstva, kao organ koji  po Ustavu i Zakonu obezbeđuje garancije nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija, izražava zabrinutost zato što se u 2018. godini ne planira uvećanje plata za sudije.

Ovo posebno, kada se ima u vidu, da su sudijama, kao korisnicima budžeta odgovarajućim zakonskim propisima bile smanjene plate, logično je da i sada budu korisnici budžeta i kada su povećanja u pitanju.

Visoki savet sudstva naročito izražava zabrinutost što se i pomenutim Uputstvom nastavlja trend smanjenja plata sudijama, realno posmatrajući, budući da iste nisu povećane od 2014. godine, a da se pri tom gubi iz vida da plata sudija nije ekonomska kategorija već i materijalna garancija nezavisnosti  i sada ne odgovara nivou znanja, iskustvu i odgovornosti koji se zahteva od nosilaca pravosudnih funkcija.

Visoki savet sudstva naglašava da se ovakim postupanjem narušava ugled i značaj sudijske funkcije i Ustavom garantovani  princip podele vlasti, što može dovesti do nezadovoljstva sudija u Republici Srbiji.

Takođe, navedenim Uputstvom diskrimisani su i državni službenici u Visokom savetu sudstva, što sve ukupno govori o narušavanju navedenog principa podele vlasti.

Visoki savet sudstva apeluje na nadležne organe da još jednom razmotre navedena uvećanja plata kako bi se doprinelo očuvanju ugleda i jedinstva pravosudnog sistema, kao i funkcionisanja Visokog saveta sudstva i predlaže sastanak sa predsednicom Vlade i ministrom finansija Republike Srbije.