• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud-Privredni i Viši sudovi, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 14/18 od 23.02.2018. godine

27
Jun
2018

U skladu sa članom 8 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 27. juna 2018. godine u 16:15 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, i to: