• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - za Privredni apelacioni sud , po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

03
Jul
2020

U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 03. jula 2020. godine u 13:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, i to za Privredni apelacioni sud: