• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 69/18 od 14.09.2018. godine

21
Jan
2019

U skladu sa članom 8 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 21. januara 2019. godine u 15:15 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, i to: