• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Prethodna lista kandidata za predsednika suda - Vrhovni kasacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" 154/20 od 23. decembra 2020. godine

17
Feb
2021

U skladu sa članom 18 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 17. februara 2021. godine u 12:50 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za predsednika Vrhovnog kasacionog suda.