• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 107/21 od 12.novembra 2021. godine

15
Nov
2021

VISOKI SAVET SUDSTVA na osnovu člana 47. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 i 76/21), člana 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda („Službeni glasnik RS”, broj 94/16), člana 4. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18), čl. 40, 41, 42. i 43. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21 i 90/21), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17,10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 6/21, 10/21, 36/21, 67/21, 76/21 i 90/21), oglašava izbor sudija za:

 

                                                I

Naziv suda

Broj sudija

1.

 Privredni apelacioni sud

2

     

 

                                               II

Naziv suda

Broj sudija

1.

 Viši sud u Beogradu

5

2.

 Viši sud u Novom Sadu

6

3.

 Viši sud u Nišu

3

 

                                              II                      

Naziv suda

Broj sudija

1.

  Treći osnovni sud u Beogradu

6

     

 

 

             Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 2., 3. i 4. i člana 45. Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

Prijava na oglas sadrži naziv suda za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Kandidati iz reda sudija podnose prijavu na oglas i ličnu i radnu biografiju.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, ostali kandidati i kandidati koji su završili početnu obuku u Pravosudnoj akademiji su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj  dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Ostali kandidati podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, original ili overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa  da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidat koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, pored prijave na oglas, lične i radne biografije i dokumentacije iz prethodnog stava oglasa, dostavlja i overenu kopiju uverenja o završenoj početnoj obuci.

           Kandidat koji je lice sa posebnim potrebama uz prijavu za oglas dostavlja i zahtev za korišćenje dodatnih pomagala i verodostojnu medicinsku dokumentaciju u kopiji.

           Kandidat koji konkuriše za neke od sudova opšte nadležnosti, a dužan je da polaže ispit, obavezan je da u prijavi navede da li će pisani zadatak raditi iz građanske ili krivične materije.

O vremenu i mestu održavanja ispita Komisija Visokog saveta sudstva obaveštava kandidate najmanje deset dana pre dana održavanja ispita, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

O vremenu i mestu održavanja razgovora Komisija Visokog saveta sudstva obaveštava kandidate najmanje osam dana pre dana održavanja razgovora, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

Prijave na oglas podnose se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Nedozvoljene

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: „Oglas za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti”.

 

Tekst oglasa je u prilogu i objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 107/21 od 12. novembra 2021. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 29. Novembar 2021. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas, mogu da prijavu popune na obrascu „Prijava na oglas“, koja je u prilogu zajedno sa izjavom.

Mole se kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, advokata i ostalih lica da IZJAVU dostave u tri originalna primerka.