• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Oglas za izbor predsednika suda - "Sl. Glasnik RS" br. 39/18 od 25. maja 2018. Godine

25
Maj
2018

VISOKI SAVET SUDSTVA na osnovu člana 47, a u vezi sa članom 80. stav 1. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 i 47/17) i člana 10.  Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu  stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda („Službeni glasnik RS”, broj 94/16), oglašava izbor predsednika za

  1. Privredni sud u Leskovcu
  2. Osnovni sud u Jagodini
  3. Osnovni sud u Novom Sadu                                              

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 69.  Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

Uz prijavu na oglas potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju. Kandidat za predsednika suda dostavlja i pisani program rada u kome iznosi svoje viđenje problema o funkcionisanju suda, način rešavanja problema i ideje za unapređenje rada suda.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku RS”.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: „Oglas za izbor predsednika sudova”.

Oglas je objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 39/18 od 25. maja 2018. godine.