• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Oglas za imenovanje sudija porotnika objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 115/2022 od 21. oktobra 2022. godine

24
Okt
2022

                  VISOKI SAVET SUDSTVA na osnovu čl 88. i 47. Zakona  o sudijama (,,Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 i 76/21), a u vezi sa Odlukom o broju sudija porotnika u sudovima („Službeni glasnik RS”, broj 67/19), oglašava imenovanje sudija porotnika, za mandatni period od pet godina u:

I

 

Red. br.

Naziv suda

Broj sudija porotnika

  1.  

Viši sud u Kraljevu

4

  1.  

Viši sud u Subotici

3

 

II

 

Red. br.

Naziv suda

Broj sudija porotnika

  1.  

Osnovni sud u Bečeju

1

  1.  

Osnovni sud u Brusu

5

 

III

 

Red. br.

Naziv suda

Broj sudija porotnika

  1.  

Privredni sud u Nišu

4

 

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane  Zakonom o sudijama da podnesu prijavu za imenovanje sudija porotnika u sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Prijava na oglas sadrži naziv jednog ili više sudova za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata. Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti  ličnu i radnu biografiju, kao i sledeće dokaze: original ili overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci) i uverenje nadležnog organa  da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci).  

Kandidati su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj  dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija (koja je objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva)  ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati koji  su zainteresovani da budu raspoređeni u Veću za maloletnike viših sudova, potrebno je da pored uslova propisanih Zakonom o sudijama, ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 44. stav 2. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Prijave na oglas podnose se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: „Oglas za imenovanje sudija porotnika”.

Tekst oglasa je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 115/2022 od 21. oktobra 2022. godine.

 

            Poslednji dan za podnošenje prijava je 7. novembar 2022. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas, mogu da prijavu popune na obrascu „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE SUDIJE POROTNIKA“, koja je u prilogu zajedno sa Izjavom.