• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Lista kandidata sa ocenom sa ispita za Apelacioni sud u Beogradu po Oglasu objavljenom u ,,Sl. Glasniku RS" br.58/21 od 09.06.2021. godine i za Upravni sud po Oglasima objavljenim u ,,Sl.gl. RS“ br.53/21 od 28.05.2021.god. i br.58/21 od 09.06.2021. god.

20
Okt
2021

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za  Apelacioni sud u Beogradu po Oglasu objavljenom u ,,Sl. glasniku RS" br.58/21 od 9. juna 2021. godine i za Upravni sud po Oglasima objavljenim u ,,Sl. glasniku RS“ br. 53/21 od 28. maja 2021. godine i br. 58/21 od 9. juna 2021. godine, koju objavljuje dana 20. oktobra 2021. godine na svojoj internet stranici u 13:15 časova.