• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA SEKRETARA VISOKOG SAVETA SUDSTVA

07
Mar
2018

Datum oglašavanja: 07.03.2018. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 15.03.2018. godine

Na osnovu člana 66. stav 3, u vezi sa članom 54. stav 1. i članom 55. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima  (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17),  člana 15. stav 3, člana 17. stav 3. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i člana 5. i 7. Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 33/10, 13/16 i 7/18), Visoki savet sudstva oglašava

 

                JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

                                      

Organ u kome se radno mesto popunjava:

Visoki savet sudstva, Beograd, Nemanjina 22-26.

 

Položaj koji se popunjava:

Sekretar Visokog saveta sudstva - druga grupa položaja

Broj državnih službenika na položaju: 1

 

Opis poslova: rukovodi Administrativnom kancelarijom Visokog saveta sudstva; koordinira i usklađuje rad unutrašnjih jedinica Administrativne kancelarije; stara se o blagovremenom i ujednačenom obavljanju poslova; izrađuje planove rada u vezi sa aktivnostima Administrativne kancelarije i stara se o njihovoj realizaciji; usklađuje i unapređuje metode rada Administrativne kancelarije, pruža stručna uputstva, raspoređuje zadatke i nadzire rad zaposlenih u Administrativnoj kancelariji; priprema godišnji izveštaj o radu Saveta; izrađuje Informator o radu Saveta; predlaže akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Administrativnoj kancelariji; predlaže program posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih (plan obuka); sarađuje sa državnim i drugim organima i organizacijama u vršenju nadležnosti Administrativne kancelarije; stara se o pripremi dokumentacije i izrađuje nacrt odgovora za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Saveta i Administrativne kancelarije; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu predsednika Saveta.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen pravosudni ispit; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje organizacije i rada sudova i Visokog saveta sudstva; poznavanje propisa kojima se uređuje organizacija i rad Administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva i dužnosti sekretara Visokog saveta sudstva; poznavanje propisa koji uređuju prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika – utvrdiće se na osnovu odgovora na pitanja koja će se usmeno postaviti kandidatima (razgovor); veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, elokvencije, rukovođenja, kreativnosti i organizatorske sposobnosti – utvrdiće se  uvidom u podatke iz prijave za konkurs i  na osnovu odgovora na pitanja koja će se usmeno postaviti kandidatima (razgovor); poznavanje rada na računaru – utvrdiće se uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru, odnosno praktičnim radom na računaru; znanje engleskog jezika – utvrdiće se  uvidom u dokaz o znanju jezika.    

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je  Beograd, Resavska 42.

Rok za podnošenje prijava na konkurs 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom  izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini  radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

   U izbornom postupku, prilikom vrednovanja kandidata koji konkuriše na položaj, dodatno se vrednuje i sadržina prijave na konkurs (poslovi koje je kandidat obavljao, podaci o odgovornosti na tim poslovima, podaci o stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja), a za kandidate – državne službenike u Administrativnoj kancelariji posebno se vrednuju dotadašnji rezultati u radu.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

-uverenja o državljanstvu;

-izvod iz matične knjige rođenih;

-diploma o stručnoj spremi;

-isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

-fotokopija radne knjižice izdate zaključno sa 31. 12. 2015. godine (ukoliko je kandidat poseduje)

-uverenje o položenom pravosudnom ispitu;

-sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru;

-sertifikat ili drugi dokaz o znanju engleskog jezika;

-dokaz – potvrda, rešenje da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnost iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;

-uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od šest meseci);

-Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.   

Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama (izuzev uverenja da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, koja ne sme biti starija od 6 meseci). Fotokopija radne knjižice ne mora biti overena.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Potrebno je da kandidat, uz napred navedene dokaze, dostavi popunjen Obrazac 1 - Izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Obrazac 1- Izjava se nalazi na sajtu Visokog saveta sudstva (https://vss.sud.rs/)

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Visoki savet sudstva, 11000 Beograd, Resavska 42, sa naznakom: ,, Za javni konkurs – popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lica koja su zadužena za obaveštenje o konkursu, u periodu od 10-12 časova: Ljiljana Pantelić, kontakt telefon: 011/3027 – 478 i Nadežda Nikolić, kontakt telefon: 011/3027- 418.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Visokog saveta sudstva Beograd, Resavska 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni naknadno.

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Visokog saveta sudstva, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Na internet stranici Visokog saveta sudstva može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.
Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.