• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Javni konkurs za izbor predsednika suda (Sl.gl. RS br. 97/23 od 03.11.2023. god.)

06
Nov
2023

VISOKI SAVET SUDSTVA na osnovu člana 75. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 10/23) i člana 10. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda („Službeni glasnik RS”, broj 94/16 i 48/23), oglašava javni konkurs za izbor predsednika suda za:                          

 

                   

                        Naziv suda

 

                                

 

  1.  Osnovni sud u Požegi
  2.  Osnovni sud u Kruševcu

 

                               II

 

  1. Viši sud u Zaječaru
  2. Viši sud u Užicu

                         

 

 

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 74.  Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 10/23), da podnesu prijavu na javni konkurs za izbor predsednika suda.

Prijava sadrži naziv suda/sudova za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

            Uz prijavu na javni konkurs potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju kao i program unapređenja rada suda.

            Prijava na javni konkurs za izbor predsednika suda podnosi se Visokom savetu sudstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije.

    Neblagovremenu, nedozvoljenu i nepotpunu prijavu komisija odbacuje rešenjem.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, ul. Resavska br. 42, sa naznakom: Javni konkurs za izbor predsednika suda.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 20. novembar 2023. godine