• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

OEBS

Od njenog osnivanja 2001. godine, jedan od priorioteta Misije OEBS-a u Srbiji bila je i reforma pravosudnog sistema. Glavna usredsređenost Misije OEBS-a je bila na razvijanju zakonodavstva u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom, jačanje pravosudnih institucija i nezavisnosti sudija.
Pre osnivanja Visokog saveta sudstva (VSS), Misija OEBS-a je pružala pomoć Vladi Srbije u pripremi zakonskog okvira za stvaranje i funkcionisanje Saveta. Misija OEBS-a pruža podršku VSS-u od njegovog osnivanja 2010. godine.
Misija OEBS-a u Srbiji se u svojoj saradnji sa Visokim savetom sudstva fokusira na dve oblasti: jačanje nezavisnosti pravosuđa i uspostavljanje efikasnog sistema odgovornosti za sudije. To u praksi znači pružanje podrške izgradnji kapaciteta disciplinskih organa i pomoći za uspostavljanje transparentnog i objektivnog sistema za vrednovanje rada sudija.

Podrška izgradnji kapaciteta disciplinskih organa: Disciplinski tužilac i Disciplinska komisija

Visoki savet sudstva je 2010. godine, uz podršku Misije OEBS-a, usvojio pravilnik koji reguliše disciplinski postupak. Nakon imenovanja disciplinskih organa, Misija OEBS-a je za disciplinskog tužioca i članove Disciplinske komisije organizovala obuku, studijske posete i sastanke sa disciplinskim organima u zemljama Jugoistočne Evrope. Misija OEBS-a je takođe podržala disciplinskog tužioca u promotivnim aktivnostima sa ciljem da se podigne svest građana i sudija o ulozi disciplinskog tužioca kao i o prirodi i vrsti disciplinskih prekršaja. U skladu sa tim, Misija OEBS-a je odštampala i distribuirala promotivne brošure svim prekšrajnim, osnovnim i višim sudovima u Srbiji.

Podrška razvoju sistema za vrednovanje rada sudija

Misija OEBS-a je 2012. i 2013. godine pružila pomoć VSS-u u pisanju pravnilnika za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova. Misija OEBS-a je potpomogla rad radnih grupa koje su imale zadatak da napišu pravilnik, dala je stručne komentare na nacrt pravilnika i organizovala je stručne rasprave širom Srbije.
Misija OEBS-a veoma je posvećena nastavku saradnje sa Visokim savetom sudstva, naročito u promovisanju međunarodnih standarda u vezi sa nezavisnošću sudija, njihovim imenovanjem i napredovanjem.