• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obrazac za podnošenje pritužbe Visokom savetu sudstva

Odredbom člana 10 Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ br. 10/23), uređeno je pravo stranke i drugih učesnik u sudskom postupku da imaju pravo pritužbe na rad suda kad smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav nedozvoljen uticaj na njegov tok i ishod.                                 

 Odredbom člana 56 stav 1) Zakona o uređenju sudova, propisano je da je  predsednik suda dužan da razmotri pritužbu, da je dostavi na izjašnjenje sudiji na koga se odnosi i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti podnosioca pritužbe, sudiju na koga se pritužba odnosi, kao i predsednika neposredno višeg suda, u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe, stav 2) da predsednik suda može da odbaci pritužbu, u potpunosti ili u određenom delu, ako utvrdi da podnosilac zloupotrebljava pravo na pritužbu, stav 3) smatra se da podnosilac pritužbe zloupotrebljava pravo na pritužbu ako pritužba ima uvredljivu sadržinu ili ako podnese pritužbu iste ili slične sadržine o kojoj je prethodno odlučeno, stav 4) ako je pritužba nerazumljiva, predsednik suda će naložiti podnosiocu da je uredi u roku od osam dana od dana prijema naloga, a ako podnosilac to ne učini, odbaciće pritužbu,  stav 5) ako je pritužba podneta preko ministarstva nadležnog za pravosuđe, neposredno višeg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštava se i organ preko kojeg je pritužba podneta.

Ako se pritužba na rad suda podnosi preko Visokog saveta sudstva, potrebno je da se u priloženom obrascu navedu svi podaci, da se podnosilac pritužbe potpiše i navede tačnu adresu.

Ukoliko se pritužba dostavlja putem mejl adrese sekretarijat@vss.sud.rs potreban je elektronski potpis podnosioca pritužbe u smislu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ br. 94/17),  ili da se dostavi u drugom pogodnom obliku (popunjena i potpisana pritužba).

Pritužba se prema napred navedenom uputstvu dostavlja na adresu Visokog saveta sudstva, ul. Resavska br. 42, Beograd, ili putem mejl adrese adrese sekretarijat@vss.sud.rs