• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

“4 Digits Consulting - podrška pravosuđu i javnoj upravi”

“4 Digits Consulting - podrška pravosuđu i javnoj upravi”

“4 Digits Consulting - podrška pravosuđu i javnoj upravi”  je nevladino udruženje, deo sektora civilnog društva u Srbiji i svetu, osnovano sa ciljem da podrži reformu pravosuđa i javne uprave. Članovi udruženja imaju dugogodišnje iskustvo u projektima iz oblasti vladavine prava, efikasnosti sudova i unapređenju dostupnosti pravde.

Zahvaljujući donaciji Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), “4 Digits Consulting - podrška pravosuđu i javnoj upravi”  će u naredne dve godine podržati dalje unapređenje kapaciteta Visokog saveta sudstva kroz „Projekat za jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva“. Implementacija projekta je započeta 1. oktobra 2015. godine i trajaće sve do oktobra 2017. godine.

Svrha ovog dvogodišnjeg projekta je da pruži podršku institucijama u Srbiji, pre svega Visokom savetu sudstva Republike Srbije, u cilju jačanja svojih institucionalnih kapaciteta, poboljšanju nezavisnosti i efikasnost pravosuđa, kao ključne stubove Nacionalne strategije za reformu pravosuđa u Srbiji, za period 2013-2018. godine. Povećana efikasnost sudova, kao opšti cilj donacije, treba da sadrži nekoliko rezultata: jeftiniji sudski postupak, uštede u administrativnom delu sudskih postupaka, smanjenje broja starih predmeta, brže donošenje presuda u predmetima, povećano zadovoljstvo korisnika sudova, bolju internu komunikaciju. 

Saradnjom sa Visokim savetom sudstva projekat za cilj ima da:

  • Unapredi finansijsku nezavisnost sudstva povećanjem kapaciteta 
    Administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva u programskom budžetiranju, predviđanju i upravljanju
    . Planirane su obuke zaposlenih u Sektoru za materijalno finansijske poslove VSS-a, kao i obuke zaposlenih u sudovima kako bi se metodologije „Programskog budžeta“ i „Zastupanja budžeta“ pravilno implementirale u procese planiranja i izvršenja budžeta, prikupljanje i analiza finansijskih podataka i izrada izveštaja o poboljšanim budžetskim mogućnostima za svaku budžetsku godinu.
  • Unapredi upravljanje zaposlenima u pravosuđu (uključujući i mogućnost pravne odgovornosti i evaluaciju) izgradnjom kapaciteta Visokog saveta sudstva za upravljanje ljudskim resursima i infrastrukturom. Planirane su obuke zaposlenih u Administrativnoj kancelariji VSS-a za pravilno korišćenje podataka iz postojeće aplikacije za vođenje ličnih listova sudija, uz kreiranje dodatnih modula:  za vođenje ličnih listova sudija porotnika, sudijskih pomoćnika i administrativnog osoblja u sudovima, obuke zaposlenih na novim aplikacijama, studijska poseta nezavisnim pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.
  • Poveća efikasnost sudova i modernizaciju kroz unapređenje sudskih statistike, analizom zakonodavnih mogućnosti i drugim inovacijama.  Planiran je razvoj nove metodologije za prikupljanje statističkih podataka sudova, uspostavljanje centralne statistike i jačanje kapaciteta u analizi statističkih podataka.
  • Poveća transparentnost i dostupnost VSS i sudova putem informacionih i komunikacionih inicijativa. Stručnjak za komunikaciju i odnose sa javnošću će kao deo projektnih aktivnosti biti zaposlen u Visokom savetu sudstva i svakodnevnim aktivnostima raditi na povećanju otvorenost, transparentnost i poverenju javnosti u rad VSS-a. Projekat će podržati prezentaciju sudske statistike i rasporeda suđenja „on-line“, za sve sudske korisnike u Srbiji i šire. Planirano je i kreiranje Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva za period od 2016. godine.