• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Ranko Keča

Ranko Keča

Profesor pravnog fakulteta. Rođen je 1950. u Mostaru.

Diplomirao je 1974. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu je magistrirao 1980. godine, odbranivši rad „Sudsko poravnanje“.

Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1984. godine odbranio je doktorsku disertaciju „Redovni pravni lekovi u parničnom postupku“. Za asistenta Katedre građanskopravnih nauka izabran je 1975, za docenta 1985, za vanrednog profesora 1995. i za redovnog profesora 2000. godine. Šef je Katedre građanskopravnih nauka. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu drži nastavu iz nastavnih predmeta Građansko procesno pravo, Postupak pred arbitražama i Zemljišno i vodno pravo na osnovnim studija ma na Opštem smeru i Smeru unutrašnjih poslova. Na diplomskim akademskim studijama (master)  predaje Zemljišno i vodno pravo. Na doktorskim studijama Privatno pravo izvodi nastavu iz nastavnog predmeta Građansko procesno pravo - odabrane teme.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaje Građansko procesno pravo.

Prof. dr Ranko Keča bio je upravnik Centra za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu do oktobra 2009. godine. Bio je dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu 2000. godine. Funkciju dekana obavlja ponovo, od oktobra 2009. godine.

Arbitar je Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Srbije. Bio je šef poslediplomatskih studija Građanskopravnog smera.

Predmet naučnog interesovanja: parnični postupak u celini, arbitražno pravo i sudski sistem. 

Prof. dr Ranko Keča je autor/koautor 5 knjiga i preko 50 naučnih i stručnih radova.

Govori nemački i ruski jezik. 

Saziv VSS-a: 
Treći sastav Visokog saveta sudstva