• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Nela Kuburović

Nela Kuburović

Nela Kuburović, ministar pravde, rođena je 7. aprila 1982. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Osnovnu školu Milan Rakić u Beogradu završila je 1996. godine, kao nosilac Vukove diplome, zbog postignutih rezultata na takmičenjima iz istorije i hemije. Nakon završene X beogradske gimnazije (opšti smer), 2000. godine upisala je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 2005. godine, na pravosudnom smeru, sa opštim uspehom 9,03. Od strane fakulteta više puta je pohvaljivana za postignuti uspeh tokom studiranja.

Od 2003. do 2005. godine pohađala je dvogodišnju dodiplomsku nastavu u okviru programa „Pravna klinika“. Bila je stipendista Vlade Republike Srbije. Po završetku osnovnih studija, upisala je poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za privredno pravo.

Pravosudni ispit položila je u julu 2008. godine, a javnobeležnički ispit u junu 2014. godine.

Tokom studiranja obavila je dvomesečnu praksu u  „Raiffeisen“ banci, Sektoru za kadrovske poslove. Od februara 2006. bila je pripravnik volonter u Prvom opštinskom sudu u Beogradu.  Nakon položenog pravosudnog ispita,  zasnovala je radni odnos u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, na radnom mestu sudijskog pomoćnika, gde je radila do decembra 2008. godine. Kao sudijski pomoćnik, raspoređena je u Parnično odeljenje, gde je radila nacrte sudskih odluka i obavljala druge poslove samostalno i pod nadzorom ili uputstvom sudije.

U periodu od decembra 2008. do avgusta 2009. godine radila je u Ministarstvu pravde Republike Srbije, kao savetnik na radnom mestu za poslove Visokog saveta pravosuđa, a od aprila 2009. godine na radnom mestu za pružanje stručne pomoći Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca. Učestvovala je u izradi nacrta odluka o statusnim pitanjima sudija i nosilaca javnotužilačke funkcije i pripremi materijala za sednice Saveta i Veća.

Nakon osnivanja Visokog saveta sudstva, u avgustu 2009. godine, zasnovala je radni odnos u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva, na radnom mestu savetnik za pravne poslove u Sektoru za normativne poslove.  Od maja 2013. godine raspoređena je na radno mesto načelnik Odeljenja za statusna pitanja sudija u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva. U okviru rada odeljenja, učestvovala je u izradi nacrta odluka u vezi sa statusnim pitanjima sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti, pripremanju obrazloženih predloga za Narodnu skupštinu za izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju i izbor i razrešenje predsednika sudova u sudovima opšte i posebne nadležnosti, pratila druge poslove u vezi sa vrednovanjem rada sudija i predsednika sudova, primenom programa obuke za sudije, analiziranja potrebnog broja sudija i sudija porotnika. Tokom 2012, 2013. i 2014. godine ocenjena je ocenama „naročito se ističe“.

Bila je angažovana u radu radnih grupa koje je obrazovao Visoki savet sudstva, radi izrade Etičkog kodeksa sudija i Nacrta pravilnika za vrednovanje rada sudija, a od decembra 2012. godine učestvovala je i u radu Komisije za odlučivanje o prigovoru sudijskih pomoćnika na rešenje predsednika suda o ocenjivanju. Učestvovala je u radionicama o bilateralnom skriningu za članove Pregovaračkog grupe za poglavlje 23, kao i studijskim posetama Visokom savetu sudstva Kraljevine Španije i Disciplinskim organima za sudije u Francuskoj. Tokom aprila 2014. godine bila je na dvonedeljnoj praksi u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

Počev od 1. jula 2014. godine, postavljena je za pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe i međunarodnu pravnu pomoć, a od 1. avgusta postavljena je za pomoćnika ministra Sektora za pravosuđe.

U avgustu 2014. godine imenovana je za člana Evropske komisije za efikasnost pravosuđa („CEPEJ“), kao predstavnik Republike Srbije. Učestvovala je u radu sednica SEPEŽ-a, a u okviru programa saradnje sa Evropskom komisijom za efikasnost pravosuđa u martu 2016. godine organizovana je prva poseta CEPEJ eksperata u Srbiji u vezi sa pravosudnom statistikom (“CEPEJ Peer Review Cooperation on Judicial Statistics”).

Od jula 2014. godine učestvuje u radu radnih grupa Ministarstva pravde za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata: Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o javnom beležništvu, Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu, Pravilnika o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada sudijskih pomoćnika; pripremi Programa obuke za javne beležnike i izvršitelje, kao i izradi Profesionalnih standarda ponašanja izvršitelja. 

Tokom decembra 2014. i januara 2015. godine učestvovala je u radu stručnog tima koji su obrazovali Advokatska komora Srbije i Ministarstvo pravde kako bi se zajedničkim radom pronašla rešenja za prevazilaženje spornih pitanja, a tiču se Zakona o javnom beležništvu i pratećeg seta zakona i prestanka obustave rada advokata.

Zbog učestvovanja u izradi Nacrta Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je Narodna skupština RS usvojila u decembru 2015. godine,  u januaru 2016. godine dobila je priznanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj („NALED“) za doprinos reformama i sprovođenju zakona u Srbiji u 2015. godini.

Tokom 2015. i 2016. godine bila je član Komisije za sprovođenje izvršiteljskog ispita i predsednik Komisije za sprovođenje postupka imenovanja izvršitelja, a od marta 2016. godine član je Komisije za sprovođenje javnobeležničkog ispita i predsednik Komisije Ministarstva pravde za utvrđivanje disciplinske odgovornosti javnih beležnika.

Govori engleski jezik.

Saziv VSS-a: 
Treći sastav Visokog saveta sudstva