• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Branislava Goravica

Branislava Goravica
Branislava Goravica

Sudija. Rođena u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982. godine sa prosečnom ocenom 9,66.

Prvo zaposlenje, kao sudisjki pomoćnik (pripravnik) od 11.06.1984. godine imala je u Privrednom sudu u Beogradu.

Pravosudni ispit položila je u junu 1985. godine u Beogradu sa posebnom odlikom.

U periodu od 1985-1992. godine bila je stručni saradnik u Privrednom sudu u Beogradu, a tokom nekoliko poslednjih godina tog perioda i samostalni stručni saradnik u Odeljenju sudske prakse.

Izabrana je za sudiju Privrednog suda u Beogradu 20.10.1992. godine, gde je vršila sudijsku funkciju sve do 31.07.2002. godine. Radila je u parničnoj i privredno-kaznenoj materiji, obavljala funkciju predsednika Odeljenja sudske prakse i predsednika Parničnog odeljenja Privrednog suda u Beogradu.

Izabrana je za sudiju Višeg trgovinskog suda (sada Privrednog apelacionog suda) 01.08.2002. godine. Pored redovnog rasporeda u sudskom veću, sve vreme je član Redakcionog odbora Biltena sudske prakse Privrednog apelacionog suda, član Odeljenja sudske prakse, koordinator za bankarske sporove, rukovodilac Radne grupe za parnični postupak na godišnjem Savetovanju sudija privrednih sudova, član grupe sudija za obilazak i kontrolu prvostepenih privrednih sudova. Poslednje dve godine raspoređena i na mesto predsednika Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Učesnik je brojnih seminara i okruglih stolova u zemlji i inostranstvu. Autor je velikog broja stručnih referata iz oblasti procesnog i materijalnog prava; kao i odgovora na sporna pravna pitanja iz oblasti privrednog prava.

U periodu rada Pravosudnog centra nekoliko godina bila je član Upravnog odbora, član, a kasnije i predsednik Programskog saveta.

Završila osnovni i viši nivo obuke za trenere-predavače i u tom svojstvu učestvovala u brojnim edukcijama sudija i sudijskih pomoćnika.

Saziv VSS-a: 
Treći sastav Visokog saveta sudstva