• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Етички одбор

Пословником о раду Етичког одбора Високог савета судства  ближе се уређује образовање, састав и начин рада Етичког одбора Високог савета судства, као и друга питања од значаја за рад тог тела.

Етички одбор образује се као стално радно тело Високог савета судства. Етички одбор има председника, заменика председника и три члана. Чланови између себе, на посебној седници, бирају председника и заменика председника. Савет именује чланове Етичког одбора, на период од четири године.