• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Оглас за избор судија

04
Апр
2017

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 и 63/16), чл. 40. и 42. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16 и 24/17), a у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16 и 24/17), оглашава избор судија за:

Редни број

Назив суда

Број судија

 

-

I

Врховни касациони суд

 

4

 

1.

2.

3.

4.

II

Апелациони суд у Београду

Апелациони суд у Крагујевцу

Апелациони суд у Нишу

Апелациони суд у Новом Саду

 

4

3

7

3

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

III

Виши суд у Београду

Виши суд у Крагујевцу

Виши суд у Крушевцу

Виши суд у Лесковцу

Виши суд у Нишу

Виши суд у Новом Саду

Виши суд у Прокупљу

Виши суд у Зајечару

Виши суд у Зрењанину

Виши суд у Пироту

 

6

3

1

1

7

2

2

2

1

1

 

-

IV

Привредни апелациони суд                   

 

2

 

1.

2.

3.

4.

V

Привредни суд у Београду

Привредни суд у Зрењанину

Привредни суд у Лесковцу

Привредни суд у Крагујевцу

 

8

1

2

2

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43, члана 44. алинеја 3, 4. и 5. и члана 45. Закона о судијама да поднесу пријаву.

Пријава на оглас садржи назив суда за који кандидат конкурише, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата.

Кандидати из реда судија подносе пријаву на оглас и личну и радну биографију.

Кандидати из реда судијских помоћника, остали кандидати и кандидати који су завршили почетну обуку у Правосудној академији су дужни да попуне изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној  дужности прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

Кандидати из реда судијских помоћника подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

Остали кандидати подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оригинал или оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.

Кандидат који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, поред пријаве на оглас, личне и радне биографије и документације из става 5. овог члана доставља и оверену копију уверења о завршеној почетној обуци.

Кандидат који је лице са посебним потребама  уз пријаву за оглас доставља и захтев за коришћење додатних помагала и веродостојну медицинску документацију, у копији.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор судија”.